• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
  جستجو :
  نام مرجع :
  تعداد در صفحه :
مسئله شماره:1550
لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلا بگويد فردا راروزه مي گيرم بلكه همين قدر كه براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تامغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد، كافي است و براي آن كه يقين كندتمام اين مدت را روزه بوده ، بايد مقداري پيش از اذان صبح و مقداري هم بعد ازمغرب از انجام كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايد.
مسئله شماره:1551
انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان برا روزه فرداي آن نيت كند بهتر است كه شب اول ما هم نيت روزه همه ماه را بنمايد.
مسئله شماره:1552
از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح ، هر وقت نيت روزه فردا را بكنداشكال ندارد.
مسئله شماره:1553
وقت نيت روزه مستحبي از اول شب است تا موقعي كه به اندازه نيت كردن به مغرب وقت مانده باشد، كه اگر تا اين وقت كاري كه روزه را باطل مي كندانجام نداده باشد و نيت روزه مستحبي كند، روزه او صحيح است .
مسئله شماره:1554
كسي كه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است ، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت كند، روزه او صحيح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب ، و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمي تواند نيت روزه واجب نمايد.
مسئله شماره:1555
اگر بخواهد غير روزه رمضان ، روزه ديگري بگيرد بايد آن را معين نمايد، مثلا نيت كند كه روزه قضا يا روزه نذر مي گيرم ، ولي در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مي گيرم ، بلكه اگر نداند ماه رمضان است ، يافراموش نمايد و روزه ديگري را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مي شود.
مسئله شماره:1556
اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نيت روزه غير رمضان كند، نه روزه رمضان حساب مي شود و نه روزه اي كه قصد كرده است .
مسئله شماره:1557
اگر مثلا به نيت روز اول ماه روزه بگيرد، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده ،روزه او صحيح است .
مسئله شماره:1558
اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد و اگر تمام نكرد،قضاي آن را بجا آورد.
مسئله شماره:1559
اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز بهوش آيد، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و قضاي آن را هم بجا آورد.
مسئله شماره:1560
اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود،روزه اش صحيح است .