دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستتدارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم

سلام به روی ماه شما دوستای گلم که تو این مدت لطفتون رو از من دریغ نکردین.

من برگشتم، راستش من همین امروز فهمیدم که وبلاگها راه افتاده مگرنه خیلی زودتر میومدم.

خلاصه،اومدم که بمونم،از امروز دوباره مثل قبل وخیلی فعال کارم رو شروع می کنم به شرطی که شما عزیزان هم قول بدیم که من رو از نظرات خودتون بی بهره نذارین.

راستی،یکی از دوستان پرسیده بود منی که اینقدر دم از عشق و عاشقی میزنم، خودم عاشق هستم یا نه؟

خوب راستش رو بخوای آره، عاشقم اونم از نوع آتیشی و حتی تا مرز جنون هم پیش رفتم ولی خوب خدا رو شکر که کمکم کرد و تونستم مشکلات و موانع رو از جلوی راهم بردارم.

دیگه سرتون رو درد آوردم.

         دوستون دارم خیلی زیاد

تحقیقات نشان داده که فقط 20% مردها عقل دارند ....... 80% بقیه زن دارند !!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می کنند بر اثر کمبود حوصله طلاق می دن ولی نکته جالب اینه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنند !!!! ؟؟؟؟؟؟؟

مردها سه تا آرزو دارن : - اونقدر که مامانشون می گن خوش تیپ باشن ! - اونقدر که بچه شون می گن پولدار باشن ! و مهمتر از همه اینکه : - اونقدر که زنشون شک داره زن داشته باشن !!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟

بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند و زن دومشون رو مدیون موفقیت شون !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟

فرق پیر دختر با پیر پسر: - اولی موفق نشده ازدواج کنه ولی دومی موفق شده ازدواج نکنه !!! ؟؟؟

یه ضرب المثل آموزنده هست که می گه : مردن برای زنی که عاشقشی از زندگی باهاش آسون تره !!!!! ؟؟؟؟؟؟

مرد به زن : عزیزم ممنونم ازت ! تو اعتقاد رو به زندگیم آوردی! چون من قبل از ازدواج معتقد بودم جهنم اصلا" وجود نداره

برو بی من ولی بدان که راه پایان ندارد و تنها رفتن ایمان می خواهد. برو که اگر رفتی می دان که ثابت قدمی و به خود می بالم که به کسی دل بستم که توانست تنها برود، پس در انتخاب خود اشتباه نکردم

سلام به همه دوستای گلم

بچه ها من رو ببخشید که دیگه مطلب نمی نویسم. به خدا سرم خیلی شلوغه، آخه دارم واسه کنکور می خونم

من واقعا شرمندم که تو این مدت طولانی نتونستم جواب این همه لطف و محبت شما عزیزان رو بدم ولی............... ولی همینجا به همه شما قول میدم که تابستون خیلی بیشتر از زمانی که می نوشتم بنویسم

بازم از شما ممنونم

بچه ها ،،، شما رو به خدا سر نمازاتون برام دعا کنید هم برای اینکه انشاالله تو کنکور قبول بشم هم برای........خیلی دوستون دارم تا تابستون خدا حافظ

اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد
جبران خلیل جبران : بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر آنها را تعریف کردید خجل شوند و اگر آنها را بد گفتید سکوت کنند .
دکتر شریعتی میگه وقتی نمیتونی فریاد بزنی ناله نکن!!خاموش باش قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟؟ تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خودت باشی

روزی در آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترای نروژی ، سوالی مطرح کرد: استاد،شما که از جهان سوم می آیید،جهان سوم کجاست ؟؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود. من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم.به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد. (پروفسور محمود حسابی)

عاشق آن نیست که هر دم طلب یار کن عاشق آن است که دل را حرم یار کند

دیشب تو فکرت بودم که یه قطره اشک از چشمام جاری شد ........ از اشک پرسیدم چرا اومدی؟؟ گفت آخه تو چشمات کسی هست که دیگه اونجا جای من نیست

 

بود سوزی در آهنگم خدایا! تو میدانی که دلتنگم خدایا! دگر تاب پریشانی ندارم نه از آهن،نه ازسنگم خدایا! *****

اگرچه دنیا تاریک باشد ولی هرکدام از ما فرصتی دارد که میتواند حداقل شمعی را روشن کند...
نه همین غمکده، ای مرغک تنها قفس است گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است تا پر و بال تو و راه تماشا بسته است هر کجا هست، زمین تا به ثریا قفس است تا که نادان به جهان حکمروایی دارد همه جا در نظر مردم دانا قفس است.
وقتی میخواستم زندگی کنم: راههارابستند وقتی میخواستم سخن بگویم گفتند:دروغ است وقتی میخواستم از دوریت بگویم گفتند:کودکانه است وقتی میخواستم عاشق شوم گفتند:گناه است وفتی میخواستم به زندگی لبخند بزنم گفتند:دیوانه است وقتی میخواستم به ستایش در ایم گفتند:ریاکاراست وقتی میخواستم سکوت اختیار کنم گفتند:عاشق
از یکی میپرسن گشنگی سخت تره یا عاشقی ؟ میگه از قدیم گفتن گشنگی نکشیدی که عاشقی یادت بره ولی شما تا حالا تو خیابون دستشوئیت نگرفته که جفتش یادت بره؟؟؟
میدونی وقتی خدا داشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت ؟جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری من همه جا باهاتم . تو تنها نیستی . توکوله بارت عشق میزارم که بگذری، قلب میزارم که جا بدی، اشک میدم که همراهیت کنه، ومرگ که بدونی برمیگردی پیشم
هر وقت خواستی بدونی کسی دوستت داره تو چشماش زول بزن تا عشق رو تو چشماش ببینی . اگه نگات کرد عاشقته . اگه خجالت کشید بدون برات میمیره . اگه سرشو انداخت پایین و یه لحظه رفت تو فکر بدون بدونه تو میمیره و اگر هم خندید بدون اصلا دوست نداره
زمان طولانی میشه واسه اونایی که غصه دارن، کوتاه میشه واسه اونایی که شادن، دیر میگذره برای اونایی که منتظرن، زود میگذره برای اونایی که عجله دارن، اما ... اما ابدی میشه برای اونایی که عاشقن
شیوه وصل شدن مر دم دنیا به یاهو: آمریکا :شکلک یاهو هنوز دهنش باز نشده آیدی می ره بالا هند:تا شکلک دهنش وا میشه میره بالا امارات:دهنش فقط چند ثانیه بازه بعد می ره بالا ایران:دهنش وا می شه............یه مگسی می ره تو دهنش شکلکه درش میاده باز دهنش رو وا می کنه...............خسته میشه گریه می کنه ..........................می بینه اثر نداره باز به زور می خنده...................فکش خشک می شه.....با تعجب نیگا می کنه می گه عجب رویی

دوستان خوب من که البته من شناخت کاملی از شما ندارم ولی شما رو به خدا اینقدر گیر ندین که آقا رضا عاشقی یا نه؟
بابا من میبینم این مطالب خواننده ی بیشتری داره منم از جور مطالب بیشتر میذارم.شما من و راهنمایی کنید تا ببینم چه مطالبی دوست دارین تا من هم از همون نوع مطالب بذارم.منتظرم

قابل توجه دوستانی که دوست داشتن اطلاعاتی ازمن داشته باشن از جمله سنم.این آیدی منه هرکی دوست داره آف بذاره تا باهم بیشتر آشنا بشیم به نظر من زیاد جالب نیست که من اطلاعات خصوصیم رو توی وبلاگ قرار بدم

rvojodi_2006@yahoo.com

به کوه گفتم عشق چیست؟! لرزید به ابر گفتم عشق چیست؟! بارید به باد گفتم عشق چیست؟! وزید به پروانه گفتم عشق چیست؟! نالید به گل گفتم عشق چیست؟! پرپر شد به انسان گفتم عشق چیست؟! اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: لرزیدن.باریدن.وزیدن.نالیدن.پرپر شدن.

فرشته‌ها وجود دارن، اما بعضی وقت‌ها چون بال ندارن، ما بهشون می‌گیم دوست.

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هر چقدر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.

گفتی محبت کن برو گفتم خدا حافظ ولی ... رفتم که باورت بشه دارم محبت می کنم...
X