مکانی مذهبی در دوره گذشته
تعداد بازدید : 337
بارگاه شاه عبدالعظيم شهرري
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .