ذاکر
بسم الله الرحمن الرحیم
عالی بود
یا علی
شنبه 16/6/1387 - 0:9
تنها
بسیار عالی
پنج شنبه 7/6/1387 - 19:41
koshikolaii
دمی با نیکخواهان متفق باش
غنیمت دان امور اتفاقی
=============
به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق مجال سلام ما باشد
=================
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت
حافظ
شنبه 2/6/1387 - 22:43
simoneh
چگــــونه تـــــــرا پیش بینی کنم
تــــــو یک اتفــــاق نیفتـــــاده ای

زیبا بود...موفق باشید.
یــــا حــــق
شنبه 2/6/1387 - 21:49