برزخ
سلام
نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو
به دشمن علی بگو نماز خود قضا کند
دوشنبه 31/4/1387 - 14:28
بابا لنگ دراز
...مختصر بنویس جانم....
دوشنبه 31/4/1387 - 11:42