گاهی
توسط : mohsen_yahoo

گاهی خدا هم چشم بر هم می گذارد 

یک مشت غم بر پشت آدم می گذارد

گاهی خدا هم سینه ای را می فشارد

 

گاهی خدا هم سینه ای را می فشارد

بر گرده ی دل داغ ماتم می گذارد

در گرمگاه رزم پاكی با پلیدی

نعشی به روی دست رستم می گذارد

شاید خدا هم می پسندد داد دل را

كاین گونه اش در بوته ی غم می گذارد

دستی است بازیگر كه نان خار كن را

بر سفرة رنگین حاتم می گذارد

هشدار‌ ، بذر نامرادی ریشه اش را

گاهی به سرعت ، گاه كم كم می گذارد

گاهی به آهی دودمانی می شود گم

آه سحر تأثیر محكم می گذارد

گر ژاله از دامان گل افتاد ارفع

گل نیز سر بر گور شبنم می گذارد

جمعه 28/4/1398 - 13:46
پسندیدم 0
UserName