قضاوت از روی ظاهر ممنوع ...؟!!!
توسط : fn_400

 توی ایستگاه اتوبوس منتظر اومدن اتوبوس بودم ، که یک پیر مرد لاغر اندام با وضعی بسیار نامناسب ( پیراهن مندرس ، پاره و..) دارای پوست به شدت تیره و با دو دست قطع ، نزدیکم آمد و در مورد مسیر یک خط اتوبوس ازم سوالی پرسید ولی من بی حوصله سریع جوابش را دادم و ازش دور شدم چون خجالت می کشیدم که نکند مردم فکر کنند که با من است . چند لحظه ای گذشت ، مردی کور از جلوی من رد شد و رفت در مقابل خیابان قرار گرفت و قصد عبور از خیابان را داشت ولی هیچ در خواست کمک نکرد ، فقط در مقابل خیابان ایستاد . دیدم که اون پیر مرد لاغر اندام سریع آمد با اینکه خود دستی نداشت به زحمت فراوان مرد کور را از خیابان عبور داد و برگشت . با دیدن این صحنه به شدت از خودم بدم اومد ، که چگونه با این پیر مرد بزرگ و مهربان برخورد کردم ، بعد هم از طریق یکی از همسایگان متوجه شدم که این مرد در جبهه دو دستش را از دست داده است .

امیدوارم که خداوند من را ببخشد و همچنین امیدوارم که هیچ کس از روی ظاهر کسی قضاوت نکند 

 

نوشته دیگر بود از یک تبیانی

 

  ************************************************

 Thank You For Your Attention

 

fn_400

سه شنبه 28/2/1389 - 20:48
پسندیدم 0
UserName