ناتوی فرهنگی و راهكارهای مناسب قرآنی
توسط : regnant2020

در این مقاله در پی آن هستیم كه در حد توان و امكان با بیان اهداف، ابزارها و مصادیق ناتوی فرهنگی و راهكارهای مناسب قرآنی، در راستای افزایش توانمندی در برابر تهدیدات فرهنگی و مقابله با ناهنجارهای اجتماعی حركت كنیم.

چكیده:
یكی از مسائل مهم و قابل تأمل در مهندسی فرهنگی و نظام آموزش و پرورش جامعه اسلامی مسئله ناتوی فرهنگی است. استكبارجهانی كه برای تسلط بر منافع ملت ها، سازمان نظامی ناتو را تشكیل داده است، تا از طریق آن به نابودی هویت ملی جوامع بشری و تحقق بیشتر اهداف استعماری بپردازند. و با استفاده از امكانات زنجیره ای، متنوع و بسیار گسترده رسانه ای؛ سر رشته ی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها و ملت ها را در دست گیرند. ناتوی نظامی كه تا دیروز برای كنترل كمونیسم و قدرت نظامی شرق، با مدرن ترین تجهیزات نظامی و تسلیحات كشتار جمعی ایجاد شده بود، در حال حاضر برای مقابله با قطب قدرتمند اسلامی و تأثیرات شگرف انقلاب اسلامی بر ملت های مسلمان و غیر مسلمان فاقد كارایی و توانمندی لازم است و لذا در كنار آن یك سازمان عریض و طویل فرهنگی شكل گرفت كه تحت فرماندهی صهیونیست بین الملل، با استفاده از تمامی ظرفیت های تبلیغاتی و فرهنگی و ساماندهی مناسب آنها مبارزه برنامه ریزی شده با اسلام و قرآن تلاش كرد. این سازمان عریض و طویل و در عین حال مخفی را مقام معظم رهبری «ناتوی فرهنگی» نامیده اند. استراتژی ناتو با رویكرد نظامی، تصرف زمین و كسب منابع و مراكز مهم اقتصادی است لكن استراتژی ورهیافت ناتوی فرهنگی قبضه كردن باورها، ایدئولوژی و جهان بینی ملتها و فرهنگ هاست. ناتوی فرهنگی (استعمار نو) در جدیدترین نوع تهاجم خود با انواع فیلم ها، بازی های تخیلی، نقاشی متحرك، هنرهای تجسمی، كتاب، روزنامه، سایت های اینترنتی، شبكه های ماهواره ای و ... اقدام به جنگ نرم در دامنه ای گسترده بر علیه دین و ایدئولوژیك اسلامی، انسانی نموده است؛ به گونه ای كه از راه نفوذ فرهنگی و از طریق «تخدیر فرهنگی» جوامع تحت سلطه قرار می گیرند. در این مقاله در پی آن هستیم كه در حد توان و امكان با بیان اهداف، ابزارها و مصادیق ناتوی فرهنگی و راهكارهای مناسب قرآنی، در راستای افزایش توانمندی در برابر تهدیدات فرهنگی و مقابله با ناهنجارهای اجتماعی حركت كنیم.
_______________________________________________________________________________________________________
كلید واژه: ناتو، فرهنگ، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم، استعمار نو
_______________________________________________________________________________________________________
مقدمه:
در ابتدای دهه 1370 بحث فراگیر عمومی در جامعه ایرانی، مسأله « تهاجم فرهنگی» بود. تهاجم فرهنگی، هجوم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ... مفاهیمی بود كه در بین مردم گسترش یافت و در برابر آن، بحث از ضرورت دفاع فرهنگی، امنیت فرهنگی، بقاء فرهنگی و ... مطرح شد. اكنون 18 سال از آن زمان می گذرد و تهاجم فرهنگی كیفی تر و كمی تر شده است و جامعه با ابعاد گسترده تری از تهاجم فرهنگی با عنوان « ناتوی فرهنگی» روبرو است؛ در مقابل دفاع فرهنگی نیز باید آرایش مقبولتری بیابد و این تهاجم و دفاع، حكایت از یك « جنگ فرهنگی» تمام عیار دارد. حال آنچه ضرورت می یابد این است كه اساساً ناتوی فرهنگی چیست؟ ابعاد و ابزار و روش و اهداف و مصادیق آن كدام است؟ چگونه باید به دفاع فرهنگی پرداخت؟
از مباحث اصلی در بررسی و تحلیل هر پدیده، دانستن مبانی و ریشه های فكری آن پدیده بعنوان چهارچوب ساختاری است كه با شناختن آن ترسیم و تعیین راههای تقابل با آن پدیده آسانتر و جهت دارتر می شود. بطور كلی می توان گفت ناتوی فرهنگی در انسان مداری غرب ریشه دارد. اصل اساسی آن مبتنی بر اصالت لذت و اینكه انسان در هر كاری كه می خواهد انجام دهد و لذت ببرد و لو ضد ارزشی، آزاد باشد و این اصلی است كه با آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) منافات دارد.
با یك جمع بندی چنین می توان گفت كه مروجین اصول ناتوی فرهنگی، خواستار ایجاد یك بحران هویتی و پوچی در میان جوامع اسلامی- انسانی هستند تا از این طریق بتوانند در خلاء ایجاد شده در سطح افكار عمومی جامعه بخصوص جوانان، هویتی كه متناسب و تأمین كننده منافع آنان است جایگزین هویت اصلی جوامع كنند مانند آنچه از ترویج فرهنگ مصرف گرایی و آزادی مطلق زنان در غرب و برخی جوامع اسلامی بعنوان اهرم های پیشرفت در راستای تأمین منافع اقتصادی بنگاههای بزرگ غربی با یك نگاه ابزارگونه به جنس زن و جامعه انسانی، شاهد هستیم.
ناتوی فرهنگی را می توان وسیله و روشی در دست استعمارگران در امپریالیسم نوین دانست. در گذشته و در امپریالیسم كهن برای ابر قدرتها در تسلط منافع دیگر كشورها این گونه مرسوم بوده كه به دیگر نقاط لشگركشی می كردند و از طریق تحكیم نظامی، مبادرت به اعمال سلطه خویش می كردند ولی امروزه به جای صرف وقت و هزینه های گزاف، در امپریالیسم نوین برای رسیدن به اهداف از طریق كنترل اهرمهای كلیدی اقدام می كنند و یكی از كلیدی ترین اهرمها كه همواره مورد توجه استعمارگران در میان همه ملتها و بخصوص ملل اسلامی است، مقوله فرهنگ است. تهاجم فرهنگی كه شاید بتوان آن را به تعبیر مقام معظم رهبری بی صداترین و مخرب ترین ابزار حمله دشمنان دانست و به جاست كه بار دیگر سخن امام خمینی (ره) درباره نقش فرهنگ را یادآور شویم كه فرمودند: « مایه خوشبختی و بدبختی همه جوامع، در فرهنگ آنهاست».
در این مقاله نگارنده را سعی بر آن است كه با تعریف كلید واژه های ناتو، فرهنگ، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم، استعمارنو و بیان اهداف ناتوی فرهنگی حركتی آگاهانه در میان نخبگان علمی و فرهنگی جامعه اسلامی را برای رجعت حقیقی به قرآن و بهره گیری از راهكارهای قرآنی جهت مقابله حدی با ناتوی فرهنگی برانگیزد تا بعثتی محمدی (ص) برای تشكیل و تشكل آموزش و پرورش قرآنی نمایند.

تعریف كلید واژه ها:


*ناتو: از نظر لغوی ناسازگار و ناموافق معنا می دهد، اما در ادبیات نظامی نام سازمانی نظامی متشكل از كشورهای استعمارگر، به سردمداری آمریكا است. كه یكدیگر را در مقابل تعهدات در مواجهه با خطر حملات سایر كشورها پشتیبانی و حمایت می نمایند.
*فرهنگ: علم، دانش، ادب، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یك قوم یا ملت. در لغت نامه دهخدا معنای فرهنگ عبارتست از ادب، تربیت، پرورش، عقل و خرد، فضل و فضیلت، بزرگی، بزرگواری، دانش، وقار، شكوهمندی، حكمت، معرفت، فقه، علم، شریعت، صنعت، هنر، هوش و فراست.
واژه فرهنگ از دو بخش «فر» و «هنگ» تشكیل شده است.
«فر» به معنای: شأن، شكوه و شوكت، برازندگی، زیبایی و پیرایش، نور و پرتو، تابش، آواز و آهنگ عدالت و امامت، استقلال و سیاست و عقوبت، فوقانی، توانایی، سرافرازی و ...
«هنگ» به معنای: سنگین، تمكین، وقار، قصد و اراده و آهنگ جایی و سویی، زور، فراوان، زیرك، دریافت، فهم، قوم و قبیله، لشكر، سپاه و نگهداری است.
*ناتوی فرهنگی: یعنی ابر قدرتها با كمك وسائل، فناوری و اطلاعات حتی امواج به راحتی در خانه های ما وارد شده و به صوت و تصویر، نوشتار، هنر، ورزش و حتی علم، ما و فرزندانمان را تحت تأثیر قرار دهند و با اهداف سیاسی، فرهنگی و تبلیغی در صدد متزلزل كردن فرهنگ سنتی كشورهای جهان سوم به خصوص كشورهای مسلمان بر آیند. آنها به راحتی كالاهای خود را تبلیغ می كنند، پیام های روانی خود را می فرستند، روابط نامشروع بین زن و مرد را ترویج می نمایند، عكس های مستهجن زنان و مردان را به نمایش می گذارند، خبرهای دروغ برای جوامع می فرستند، زمینه های «آشفتگی هویت» را برای جوانان فراهم می كنند، ابهت فرهنگی و دینی خانواده ها را می شكنند، و برای اهداف خود از هیچ تلاشی دریغ نمی كنند و با كمك فناوری اطلاعات به ویژه اینترنت مرزهای زمانی و جغرافیایی جوامع مختلف را در هم شكسته و وارد تمام جوامع بشری می شوند.
*جنگ نرم: جنگ اطلاعاتی، جنگ روانی تبلیغاتی، جنگ سایبری
جنگ نرم با شروع دوره انقلاب علوم و فناوریها، خصوصاً فناوریهای اطلاعات، ارتباطات، الكترونیك و رایانه در سالهای اخیر طراحی شد و در حال حاضر سیر تكاملی خود را طی می نماید.
*استعمار نو: در این نوع از استعمار راه نفوذ و سلطه و بهره برداری راه فرهنگی است و از طریق « تخدیر فرهنگی» جوامع تحت سلطه قرار می گیرند و مهمترین ابزار نفوذ در این نوع استعمار ابزار رسانه ای است.

ناتوی فرهنگی:


اصطلاحی است تازه وارد در ادبیات سیاسی ایران، و مفهومی است كه برای اولین بار مقام
معظم رهبری در سال 1385 در جمع اساتید و دانشجویان مطرح نمودند، اما در ادبیات سیاسی جهان مسأله جدیدی نیست.
ایالات متحده آمریكا در دوران جنگ سرد كه از سالهای بعد از جنگ دوم جهانی آغاز و با فروپاشی شوروی سابق پایان یافت برای مبارزه فرهنگی و اطلاعاتی با شوروی سابق دست به تشكیل سازمان هایی به ظاهر فرهنگی و دانشگاهی زده بود كه محققان از آنها با نام ناتوی فرهنگی یاد می كنند، ناتوی فرهنگی در زمان جنگ سرد مستقیماًَ توسط سازمان سیا اداره می شد و در حیطه های مختلف به فعالیتهای فرهنگی مشغول بود كه از جمله این حیطه ها می توان به چاپ و نشر كتب مجلات و فصلنامه ها اشاره كرد، از دیگر فعالیت های این ناتوی فرهنگی كنترل محتوا و حتی جهت دهی به هنرهایی مانند موسیقی، نقاشی و فیلم سازی و .. بوده است.
رویكرد اصلی ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و هدف اصلی آن نابودی هویت ملی جوامع بشری بویژه مقابله با ایمان انسان هایی است كه مصمم هستند از هویت دینی و ملی خود شرافتمندانه دفاع كنند.
اعضای ناتوی فرهنگی با بهره مندی از 57 سال تجربه نظامی گری، تأسیسات پایه ای هماهنگی را در حوزه رسانه ها شكل داده اند. خبرگزاری های بین المللی، شبكه های خبری غالب مانند بی.بی.سی و سی.ان.ان، تأسیسات ماهواره ای كه ارسال امواج صدها شبكه ماهواره ای را بر عهده دارند، صدها روزنامه و هزاران پایگاه خبری و تبلیغاتی از جمله این تأسیسات هستند كه همگی ارزشهای مشترك غربی را منتشر و تلاش می كنند ارزشهای مقاوم در برابر خود را در هم كوبند.
كاری كه مدتهاست آمریكا و بعضی از كشورهای اروپایی در تهاجم فرهنگی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، شروع كرده اند به كارگیری مجدد برخی از روشهای زمان جنگ سرد است، و یكی از این روشها به تعبیر مقام معظم رهبری، ناتوی فرهنگی است.
اگر غرب در جنگ سرد برای مقابله با اردوگاه كمونیسم پیمان نظامی ناتو را تدارك دیده، در آغاز قرن 21 از هراس موج بیداری اسلامی در جهان اسلام در پی تشكیل «ناتوی فرهنگی» است، تا به استفاده از امكانات فرهنگی مانع استمرار و رشد بیداری ملتها شود و بدین وسیله سررشته تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كشورها و ملتها را به دست گیرد.
ایجاد «ناتوی فرهنگی» نشانگر تجمیع ظرفیت های فرهنگی دشمنان و كسانی است كه اسلام را مانع جدی اهداف خود می دانند.

اصول ناتوی فرهنگی:


اصولی كه در ناتوی فرهنگی تبلیغ و ترویج می شوند عبارتند از:
*اصالت لذت
*دنیا گرایی
*بی اخلاقی گری اجتماعی
* فردیت فرد
* فمنیسم (هر چیز را از نگاه جنسیت دیدن و در یك كلام تبلیغ برای رفع حیاء از سطح اجتماع)
*سوداگری اقتصادی
*توده گرایی
*ترویج بی بند و باری

اهداف ناتوی فرهنگی :


ناتوی فرهنگی در كمین هویت دینی، ملی و منطقه ای است. جبهه ناتوی فرهنگی هم مانند دیگر جبهه های طراحی شده از سوی دشمنان ملت ایران و امت اسلام دارای اهداف
خاص خویش است كه بطور خلاصه می توان این اهداف را در ساختار شكنی و جایگزین ساختار مطلوب در راستای تثبیت منافع غرب، نام برد.
*از این رو، حوزه اصلی فعالیت دشمنان در جبهه فرهنگی، شكستن ساختارهایی است كه ادیان و مذاهب اصیل بدنبال تثبیت آن هستند.
*ترویج و القاء این تفكر كه حكومت یك پدیده و ایده غیر دینی و حتی مخالف با آموزه های دینی و الهی است و در این راستا از تبلیغ و حمایت از فرق و نحله هایی همچون صوفیه، وهابیت، حجتیه، بهائیت حمایت می كنند كه همگی آنان در اندیشه سیاسی غرب، امر حكومت را مانع سعادت اخروی و یا خارج از وظایف انسانهای عادی می دانند.
*ایجاد اختلاف و شكاف در جوامع اسلامی، چند دسته گی و تقابل و نهایتاً درگیری بین اقوام و مذاهب گوناگون، هم در بعد ملی و هم در سطح جهان اسلام.
*تخریب بنیان های فكری و اعتقادی، اعضای ناتوی فرهنگی سعی دارند چهره تابناك دین مبین اسلام و چهره مبارك پیامبر اعظم (ص) را از طریق رمان، فیلم و كاریكاتور مخدوش و دین اسلام را طرفدار خشونت كه با زور و شمشیر گسترش پیدا كرده است؛ معرفی كنند و در واقع سعی دارند با استفاده از برتری های سیاسی، اقتصادی و رسانه ای به مبانی افكار و ارزش های مسلمانان هجوم بیاورند و با نفی و رد ارزش های دینی و ملی، حاكمیت خود را تثبیت و ارزش های نامطلوب خود را تحمیل كنند.
*ایجاد گسست و اختلاف بین دولت و ملت.
*هدایت افكار عمومی، ایجاد ابهام و تردید در اذهان مردم، تأمین منافع سیاسی، به دست گرفتن تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشورها و ملت ها، تشكیل سازمان فرهنگی برای نابودی هویت ملی جوامع بشری و ... از دیگر اهداف ناتوی فرهنگی است.

ابزارهای ناتوی فرهنگی:


دشمنان و اعضاء ناتوی فرهنگی با استفاده از ابزارهای مختلف در پی ایجاد گسست در میان شالوده مستحكم دینی، ملی و منطقه ای است و متأسفانه جوانان و نوجوانان به دلیل حس كنجكاوی، علاقمندی به شناخت چیزهای جدید، عشق، جذابیت، كمی تجربه، اقتضای سنی و آسیب پذیری مهمترین ابزار در دست اهداف ناتوی فرهنگی هستند و آنچه كه موجب تخریب جوانان و نوجوانان می شود در محور فعالیت اعضاء ناتوی فرهنگی قرار دارد.

*سایت ها، رسانه های نوظهور، باندهای فساد اینترنتی:


از ابزارهای مهم و قوی به شمار می روند و یكی از مهم ترین و جدی ترین حوزه های فعالیت كشورهای دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی استفاده از رسانه در جهت ایجاد جو منفی در ایران می باشد؛ در واقع راه اندازی رسانه های فارسی گوناگون مانند شبكه های تلویزیونی، رادیویی، ماهواره ای فارسی زبان خارج از كشور و راه اندازی سایت های مستهجن كه از 10 سال پیش آغاز شده و در 5 سال اخیر گسترش پیدا كرده فقط در مسیر نابودی فرهنگ ایرانی، اسلامی چندین هزارساله ملت بزرگ ایران فعالیت می كنند و در پی آن هستند كه فرهنگ ایرانیان را فرهنگی مستهجن معرفی نمایند و مبارزه ای همه جانبه را با نظام جمهوری اسلامی ایران برپا نمایند.

*بازی های رایانه ای: با قابلیت ها و ویژگی


های خاص خود كه به شكل های مختلف تأثیر می گذارند: این گونه بازی ها بسیاری از اصول یادگیری مانند هم ذات پنداری (الگو سازی)، تمرین، تكرار، پاداش و تقویت را بكار می گیرند. در بازی های رایانه ای گرافیك، صدا و تعامل، ابتكار سیر داستان، كنجكاوی، پیچیدگی و تخیل، منطق، حافظه، بازتاب ها، مهارت های ریاضی، چالش حل مسأله و تجسم از جمله جنبه های فنی، روانی و فردی است كه بازیگران را جذب این بازی ها می كند. كار مستقل، مداومت در بازی، مشاركت فعال، تعامل مشاركتی، ساختار گروهی، یادگیری، رقابت یا همكاری گروهی و فرصت های برابر در بازی از جمله عواملی هستند كه در فرد برای ادامه بازی ایجاد انگیزه می كند.و دقیقاً به دلیل همین خصوصیات است كه به یكی از ابزار تأثیرگذاری غرب در راستای ناتوی فرهنگی علیه دنیای اسلام و خصوصاً انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده است.

*وزارتخانه های خارجی:


از جمله «وزارتخانه هلند» كه با هماهنگی انگلیس و هدایت دیپلمات های هلندی و بودجه بندی پنهان آمریكا در پی ناتوی فرهنگی و تلاش برای براندازی نرم با راه انداختن انقلاب های مخملی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

*رادیوهای بیگانه و شبكه های مهم خبری:


جعل واقعیت و سانسور خبر حربه ای مهم در دست اعضاء ناتوی فرهنگی است كه به وسیله آن می توانند افكار عمومی را شكل دهند. (ماجرای كوی دانشگاه تهران)
*دانشگاه، روشنفكران، مخالفان، دوستان نادان: در حال حاضر دشمن بیشترین توجه خود را به مراكز آموزشی عالی معطوف كرده است، به طوری كه جریانهای انحرافی با تمركز دین ستیزی، فرقه گرایی و ... در دانشگاهها فعال شده اند.

*سینما، كتاب، و ... همه ابزارهای در دست اعضاء ناتوی فرهنگی هستند.


این ابزارها مهمترین پشتیبان عملیات روانی، استحاله فرهنگی، تخریب، تخدیر و تحقیر فرهنگی و شستشوی مغزی ملتها به حساب می آیند. به عنوان مثال كشور آمریكا همكاری نزدیكی با 50 دانشگاه علوم ارتباطات جهان دارد و با در اختیار داشتن 140 روزنامه، 44 رادیو، 17 شبكه تلویزیونی و 25000 مركز انتشار نسخ خبری ابزارهای زیادی در اختیار دارد.

نحوه تأثیرگذاری ابزارهای ناتوی فرهنگی:


*خشونت و پرخاشگری: صحنه هایی مثل خفه كردن همراه با صدای شكستن مهره های گردن، استفاده از ضربات مشت و پا، استفاده از سلاح های سرد مانند چاقو، خنجر، همراه با افكت هایی مثل صدای ناله.
*تبلیغ فرهنگ برهنگی و نمایش صحنه های غیر مجاز
*تبلیغ فرهنگ غرب
*اصرار بر انجام خطا و گناه
*از بین بردن قبح گناهان
*ارائه نمادهای غیراخلاقی یا ضد اخلاقی
*اسوه سازی از شخصیت های غیر اخلاقی

مصادیق ناتوی فرهنگی:


با توجه به تعاریف و اهداف ناتوی فرهنگی و جنگ نرم می توان دریافت كه دشمن از هر راهی به دنبال تخدیر، تخریب واستحاله فرهنگی است. بنابراین به هر شكلی و به هر قیمتی برای رسیدن به اهدافش ظاهر می شود. لذا به چند مورد اندك از هزاران مصادیق ناتوی فرهنگی در جامعه اسلامی ایران اشاره شود.

1-ناتوی فرهنگی و تأسیس انجمن «پرخواران گمنام»


در حالی كه هنوز كسانی در جامعه وجود دارند كه در فقر معیشتی هستند بعضی در ایران به دنبال این هستند كه « انجمن پرخوران گمنام» را تشكیل دهند و شكی نیست كه این اقدام در جهت ناتوی فرهنگی دشمن و سرنخ چنین فضایابی بدست دشمن است كه از افرادی غافل نیز در جامعه استفاده می كند.

2-ناتوی فرهنگی و جنگ نرم افزاری


جنگ نرم افزاری كه دامنه ای گسترده تر از محدوده سیاسی و جغرافیایی پیدا كرده است و به كمك جنگ های دینی و ایدئولوژی شتافته است؛ بازی های رایانه ای یكی از كارآمدترین روش ها برای تأثیرگذاری و فرهنگ سازی در جهت اهداف ناتوی فرهنگی و مطرح نمودن نظام سلطه به طور عام می باشد.
در همه این بازی ها مبارزه آمریكایی ها با اسلام و كشورهای اسلامی به بخصوص شیعه و كشور ایران مطرح است. در غالب این بازی ها بازیگر رایانه در حكم یك قهرمان آمریكایی با تروریست هایی درگیر می شود كه قیافه اسلامی و واضح تر بگوییم قیافه بسیجی و سپاهی ایرانی دارند. نمادهایی هم كه در این بازی ها به عنوان پایگاه های دشمن استفاده می شود مساجد و اماكن مذهبی مسلمانان با رنگ های سبز و آبی است كه كاشی ها و معرق كاری های اسلامی به صورت بسیار واضح و روشن در آن نمایان است. ماهیت این بازی ها معمولاً بر مبارزه با تروریسم متمركز شده است. سری بازی های «دلتا فورث» بخصوص نسخه های جدید آن كه كاملاً ماهیت ضد اسلامی دارد، از این قبیل هستند.

3-هالیوود، فیلم های مستهجن. قاچاق هنرپیشگان ایرانی به هالیوود


هالیوود كه از مظاهر هنر و تكنولوژی غرب به شمار می رود در قبضه صهیونیست ها می باشد. هالیوود به جای ترویج فرهنگ و اندیشه درست برای زندگی سعی در ایجاد زیر بناهایی دارد كه تنها تیشه بر ریشه جهان و بشریت می زند كه از جمله اقدامات آن ساخت فیلم 300 است كه تمهیدات بی شماری در آن صورت گرفته تا پارسیان را جانورانی از ایل و تبار آسیایی (مثل مغول ها) نشان دهد.
بنابر اسناد و اخبار، پروژه ای دیگر از شبكه جهانی ناتوی فرهنگی جهت سربازگیری از جبهه مقابل برای سازماندهی تهاجم جدید به ارزش های اسلامی و فرهنگ ایرانی در حال شكل گیری است.
ابتدا از طریق جذب هنرپیشگان ورشكسته و فراری و در حال حاضر هنرپیشه ای كه با سرمایه مادی و معنوی این سرزمین به موقعیت رسیده است را با وعده و وعید به خود جلب كرده تا پروژه جدیدی را كلید بزنند.
حضور 10 دقیقه ای هنرپیشه ایرانی ... در یك فیلم 130 دقیقه ای به نام « مجموع دروغ ها» ساخته كارگردان شبه دولتی آمریكایی یعنی رایدلی اسكات در نقش زن فریبكار نه به خاطر هنر هنرپیشه ایرانی و جهانی شدن او است بلكه به خاطر میل اربابان صهیونیستی كه نوك حمله شان متوجه مسلمانان و كتاب آسمانی شان است. در واقع اگر پیش از اینها با عناصرخودشان به اسلام و مسلمین و ... حمله می نمودند متأسفانه در قالب ناتوی فرهنگی با جذب نیرو از بین خودی، تهاجم خویش را سازمان می دهند.

4-برنامه شبكه ماهواره ای، اینترنتی


ناتوی فرهنگی كه ماهیت آن تهاجمی و در قالب فرهنگی و شبه هنری است. قصد دارد از طریق ابزارهای ماهواره ای هویت ملی و مذهبی مسلمانان علی الخصوص شیعیان را تضعیف كند. گسترش فساد و فحشاء از طریق كانال های ماهواره ای و ایجاد جنگ روانی از تكنیك های خاص ناتوی فرهنگی است.
4-1گسترش ابتذال و بی بندباری:
مشاور مركز مطالعات استراتژیك ریاست جمهوری در دانشگاه شهركرد گفت: 37 شبكه ماهواره ای، تخریب فرهنگ اسلامی را در دستور كارخود قرار داده اند. وظیفه این شبكه ها گسترش ابتذال، تبلیغ مصرف گرایی، تبلیغ سكولاریسم و ترویج و گسترش بی بند و باری و فساد در بین كشورهای اسلامی است. ناتوی فرهنگی از زمان چاپ كاریكاتور موهن رسول الله (ص)، نوشتن كتاب آیات شیطانی، و اهانت به ساحت پیامبراعظم (ص) در مسجد خلیل آغاز شده است و پشت پرده این ناتوی فرهنگی صهیونیسم قرار دارد.
4-2 مواد مخدر و مشروبات الكلی
معضل مواد مخدر در جامعه از مصادیق ناتوی فرهنگی است و امروزه تنوع مواد مخدر قابل مقایسه با گذشته نیست و تجارت مواد مخدر در كنار تجارت نفت و اسلحه رتبه اول را به خود اختصاص داده است و این برگرفته از سیاست سردمداران و برنامه ریزان ناتوی فرهنگی است كه مبارزه با آن نیز مشكل و پیچیده است و باید سازمان یافته با این بلای خانمان سوز جنگید.
استعمال مواد مخدر چه در قالب سنتی آن و چه در قالب مخدرهای شیمیایی جدید و قرص های روانگردان و مدپرستی و تقلید سهم مهمی در تخریب اندیشه و ارزش های مبتنی بر معنویت و ملیت دارد.
4-3 فرقه های ضاله
وجود فرقه های ضاله مانند بهائیت، وهابیت، شیطان پرستی و فرقه های دراویش منحرف از مصادیق ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی است كه همه این فرقه ها ساخته دست سرویس های جاسوسی انگلستان صهیونیست بین الملل است.

آموزش و پرورش اسلامی و ناتوی فرهنگی:


در قدیم الایام انسانها در مقابل تهاجم دشمنان دژهای مستحكمی بنا می كردند و آسوده در پناه آن زندگی می كردند. اما امروزه كه ابزار تهاجم از ادوات نظامی به ابزارهای فرهنگی تعبیر كرده است؛ چه باید كرد؟ باید جوانان و نوجوانان و كودكان بتوانند دژهای مستحكمی از ارزش های تو در تو در مقابل مهاجمان فرهنگی بنا كنند. این امر در كجا میسر خواهد شد؟
عرصه آموزش و پرورش از مهمترین حوزه های فرهنگ یك كشور است كه در تیررس نخست مهاجمان فرهنگی در جنگ فرهنگی می باشد و در دوران معاصر سیاستمداران آمریكایی، برای نفوذ به عرصه های اجتماعی و سیاسی ملت های دیگر از معبر آموزش و پرورش عبور می نمایند. مهاجمان فرهنگی كه می كوشند با استفاده از ابزارهای مختلف در حوزه های متعدد از جمله آموزش، هویت و فرهنگ یك ملت را تغییر دهند، جنگ نرم را برای تأثیرگذاری بیشتر در دستور كار خود قرار داده اند. دولت آمریكا نیز همگام با نظام سرمایه داری، تلاش می كند تا با تلاشی مضاعف فرهنگ مردم جهان را به سمت فرهنگ و اخلاق تصنعی و آمریكایی منحرف سازد. آموزش در یك جامعه، از قوی ترین وجوه فرهنگی به شمار می رود كه كاربرد وسیعی در تمامی فعالیت یك جامعه دارد. امروزه كاربرد این مقوله مهم فرهنگی از نظر هیچ دولتی از جمله ایالات متحده آمریكا پوشیده نمانده است و كاخ سفید به شیوه های متفاوت می كوشد تا از این ابزار فرهنگی برای استیلای اهداف و آرمانهای خود در سراسر جهان بهره ببرد. آموزش از معدود پدیده های فرهنگی است كه امروزه بیش از هر زمان دیگر برای ایجاد روابط دیپلماتیك و پل ارتباطات فرهنگی میان دولت ها به كار گرفته می شود. تردیدی نیست كه مسئولان فرهنگی و سیاسی هر كشوری می كوشند تا ابعاد مختلف این پدیده فرهنگی را بررسی كرده و با استفاده از فرصت های موجود و قابلیت های آن ضمن خنثی كردن تهاجمات و شبیخون های فرهنگی به بهترین نحو ساخت های اجتماعی - سیاسی خود را بر مبنای آموزش های صحیح و علمی استوار سازند. به همین بهانه و برای نمونه می توان به موضوع فرار مغزها كه یكی از معضلات كشورهای جنوب به سمت شمال است، اشاره كرد. فرار مغزها یا مهاجرت صاحبان فكر، سرمایه و هنر، از سمت كشورهای جنوب به سمت كشورهای شمال تنها یك روی سكه است، كه در صورت بازگشت این مغزها به كشور مبدا، آنان خواسته یا ناخواسته حامل مجموعه ای از بارهای فرهنگی جامعه میزبان خواهند بود كه اثرات ثانویه انتقال آن به جامعه هرگز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.
و درست به همان دلیل كه در تجربه 8 سال دفاع مقدس و 33 روز مقاومت حزب الله لبنان ثابت شد، قدرت نظامی غرب بلا منازع نیست و می توان با تكیه بر ایمان و بهره گرفتن از توانمندی ها در برابر آن ایستادگی كرد و حتی آن را شكست داد، در حوزه فرهنگ نیز پایداری، مقابله فكری با فرهنگ ضد، تحقیق و پژوهش و تولید اطلاعات و دانش بهترین راه دفاع فرهنگی است و بهترین پاسخی است كه مبتنی بر عزت و غیرت است.

راه های قرآن كریم برای مقابله با ناتوی فرهنگی:


در راه مقابله با ناتوی فرهنگی اصلی ترین وظایف مسلمانان در ابتدا رجعت واقعی به قرآن كریم، انس با قرآن و فراگیری عمل به احكام و قوانین قرآن است و آنگاه كنار زدن حجاب ها از اسلام ناب محمدی (ص) و شناساندن آن به دنیای غرب آنهم با زبان علم و كردار كه مؤثرترین روش است می باشد.
در حوزه رفتار اجتماعی برخی فعالیت های هنری می توانند بالقوه یا بالفعل برای ما تهدید محسوب شوند. كه راه مقابله با آنها « تولید فرهنگ و هنر قرآنی» است؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین مهندسی فرهنگی فرموده اند: « یكی از مهمترین تكالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ كشور است، یعنی مشخص كنیم كه فرهنگ دینی، فرهنگ عمومی و حركت عظیم درون زا و كیفیت بخش كه اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه بوجود می آید چگونه باید باشد؟ اشكالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود؟ كندی ها و معارضاتش چیست؟ مجموعه ای لازم است كه این ها را تصویر كند و بعد مثل دست محافظی هوای این فرهنگ را داشته باشد.»
حوزه ملی و جهان اسلام دو حوزه مهم برای برنامه ریزی دفاعی و تهاجمی در برابر حركت سازمان یافته غرب است و رسانه مهمترین ابزار برای به اجرا درآوردن این برنامه محسوب می شود. در هر دو حوزه باید ارزشهای مشترك را بازشناخت و برای تحكیم و گسترش آنها اقدام كرد. استفاده از همه ظرفیت ها، بهره مندی از فناوری روز و بكارگیری جدیدترین تكنیك هادرانتقال پیام از دیگر راهكارهای ورود به این عرصه است. تقویت رسانه های ملی، تأسیس رسانه های فراملی و ایجاد رسانه ها یا پیمان های رسانه ای مشترك اسلامی از دیگر الزامات حضور فعال و خلاقانه در این ساحت به شمار می رود.
در خصوص بازی های رایانه ای كه استفاده از بازی های رایانه ای مخرب در غرب كه سازنده آنها هستند ممنوع یا محدود است و دشمن با ساخت و توزیع بازی های رایانه ای ضد اخلاقی و مروج فحشاء، خرافه پرستی، خشونت، مواد مخدر و ... ناتوی فرهنگی علیه مسلمانان ایرانی را آغاز كرده و سعی دارد تا آنان را از اهداف آرمانی و ارزشی اسلام منحرف كند، پس لازم است در حوزه فرهنگی آثاری تولید شود كه از كیفیت گرافیكی بسیار بالایی برخوردار باشد و بتواند با حجم گسترده آثار غربی رقابت كند و اثرگذاری مفید در پی داشته باشد و آگاه سازی جامعه، ایجاد رده بندی بازی های رایانه ای، فرهنگ سازی و استفاده بهینه و مفید از این بازی ها و همچنین تولید و عرصه بازی های مروج فرهنگ و هنر اصیل اسلامی - ایرانی را از جمله راهكارهای مقابله با شبیخون فرهنگی و كاهش صدمات مخرب ناشی از بازی های رایانه ای می باشد.
از مهمترین اموری كه بایستی سریعاً سامان داده شود تشكیل اتاق فكری برای تولید مبانی نظری و مقابله با هجمه های موجود است. این كار ابتدا باید در دانشگاه و حوزه انجام شود و از آنجا مبانی نظری تعریف شده، به سیاست گذاری، پروژه و اجرا ختم شود.
با جمع بندی آنچه كه مطرح شد، راهكارهایی كه به نظر می رسد عبارتند از:
*تولید فن آوری و بازی های رایانه ای .
*حضور فعال جامعه اسلامی در فضای اینترنتی و پاكسازی سایت های فارسی زبان از انحرافات و ایجاد فضای مجازی بدون دغدغه برای گسترش و نشر قوانین و معارف اسلام و قرآن.
*آموزش فرهنگ استفاده از تكنولوژی در بین رده های مختلف سنی افراد به همراه ترویج آموزه های دینی و قرآنی .
*ایجاد بسترهای مناسب در خصوص ابزارها و امكانات فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان.
*بالا بردن سطح معارف قرآنی مردم و عمق بخشیدن به آن.
*تبیین اهداف و مواضع عقیدتی و سیاسی انقلاب اسلامی و تحكیم مبانی آن.
*اصلاح ساختارها و بازنگری در آنها و به روز كردن آنها.
*انسجام، سازماندهی و هماهنگ ساختن فعالیت های تبلیغاتی دینی در سطح جامعه اسلامی
*مقابله فكری با فرهنگ ضد اسلامی و ضد انقلابی .
*حركت رویكردهای فرهنگی انقلاب از مسیر انفعالی به سوی دفاع و سپس تهاجم متقابل با تكیه بر راهبردهای قرآنی .
*زمینه سازی برای محو عوامل فساد فرهنگی و اخلاقی و ارائه خوبی ها. (جدی گرفتن امر به معروف و نهی از منكر فرهنگی و سیاسی
*حركت به طرف یك انقلاب علمی و داشتن الگوی رسانه ای اسلامی .
*ریسك پذیری رسانه های دیداری و شنیداری در خصوص وظیفه آگاه سازی رسانه ملی خصوصاً در مورد هشدار به خطرات آسیب های مختلف اجتماعی.
*عمق بخشیدن به فعالیت های تبلیغی و
فرهنگی و ساماندهی مقوله هنر، فیلم، سینما و ... و تشویق و توجه به هنرمندان متعهد جهت تولید آثار هنری مصون ساز.
*جلوگیری از معرفی الگوهای كاذب هنری، ورزشی، فرهنگی با وضعیت ظاهری آنچنانی، طرز بیان و حالات آنها و افكار ناسالم از طریق برنامه های تلویزیونی، سریال ها و حتی مطبوعات.
*توجه به كیفیت و تأثیرگذاری در ارائه آثار هنری نه توجه به كمیت و آمار و ارقام.
*انجام مطالعات و تحقیقات اصولی به منظور شناخت و شناساندن فرهنگ و معارف اسلامی.
*چاپ و انتشار كتب، مجلات و جزوات عقیدتی- سیاسی، تحقیق و پژوهش و تولید اطلاعات و دانش.
*تربیت و اعزام معلم و مدرس به مناطق مورد نیاز.
*فراهم آوردن موجبات اجرای برنامه آموزش عامه (مردمی) به منظور افزایش آگاهی های عمومی نسبت به وظایف و مسئولیت های ارگان های مختلف دولتی و مقررات مورد اعمال این دستگاهها و مقدورات و امكانات آن ها.
*واقع نگری و پذیرش واقعیات موجود در جامعه توسط مسئولان.
*تلاش در جهت عمران و رفاه عمومی و مبارزه با فقر و بی سوادی.
*بررسی و مطالعه در زمینه نیازمندی های آموزشی كارمندان دولت در سطوح مختلف شغلی و تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی قبل و ضمن خدمت وزارتخانه ها و موسسات دولتی در اداره امور مربوط به بورس های كارمندان دولت.

راهكارهای قرآنی مقابله با ناتوی فرهنگی خاص آموزش و پرورش:


1-فضا سازی تربیتی و تزكیه نفوس و تقید به آموزش و پرورش قرآنی
2-تبلیغ و ترویج معارف الهی و آشنا سازی فطرت پاك دانش آموزان با معارف قرآنی به صورت هنرمندانه
3-توجه با اصل كرامت انسانی و تكریم شخصیت دانش آموزان و گرایش آنها به آزادی معنوی و استقلال
4-توسعه فعالیت های معاونت پرورشی و برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی؛ تقویت تشكل های قرآنی .
5-گسترش برنامه های مناسب تحصیلی، تشویق جوانان به ورزش و فرهنگ سازی در زمینه های متعدد ورزشی، هنری و فرهنگی .
6-تقویت باورهای دینی و ملی در قالب تشكل های دینی و مذهبی.
7-توسعه تشكل های فرهنگی و قرآنی و برگزاری مسابقات متنوع قرآنی.
8-نظارت بیشتر بر برنامه های اجرایی دستگاه ها و سازمان های ذیربط،تقویت كانونهای علمی و كانونهای نخبگان و المپیادها و برگزاری نشست های علمی برای دانش آموزان.

منابعی كه الهام بخش نگارنده در تدوین و تنظیم مطالب بوده است:


1-علمداری،شهرام، ناتوی فرهنگی و روش مقابله با آن، نشر رضویه، خرداد 1387.
2-ناتوی فرهنگی و راهبردهای مقابله با آن، سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، بهار 1388
3- بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 1368/9/7، در جمع مسئولان دولت پنجم
4- بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 1385/8/18، در استان سمنان.

نویسنده: اكرم السادات هاشمی نژاد

منبع:نشریه كوثر،شماره 32

 


 

سه شنبه 22/10/1388 - 10:15
پسندیدم 0
UserName