امضا شناسی
توسط : hermaneshgh

۱-کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضا می کنند انسان های منطقی اند.

 2-کسانی که برعکس عقربه های ساعت امضا می کنند دیرتر منطق را قبول می کنند.

 3-کسانی که از خطوط عمودی در امضایشان استفاده می کنند در امور لجاجت و پافشاری دارند.

 4-کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسان هایی منظم اند.

 5-کسانی که با فشار امضا می کنند در کودکی سختی کشیده اند.

 6-کسانی که پیچیده امضا می کنند شکاکند.

 7-کسانی که در امضای خود نام خود را می نویسند خودشان را در بین اقوام برتر می دانند.

 8- کسانی که در امضای خود نام خانوادگیشان را می نویسند دارای منزلت اند.

 9- کسانی که اسمشان را می نویسند و روی ان خط می زنند شخصیت خود را بدرستی شناخته اند.

 10-کسانی که به حالت دایره و بیضی امضا می کنند کسانی اند که می خواهند به قله برسند.

شنبه 1/4/1387 - 15:20
پسندیدم 0
UserName