ديدار با آيت الله يوسف صانعي 9
 

رسالت بوذري
گفت وگو نوعي كنجكاوي براي نقب زدن به لايه هاي ناپيداي تفكر آدم هاي پيرامون ماست. آدم هايي كه عمدتا شخصيت هاي مطرحي هستند، اما به اندازه همان مطرح بودن، تفكرات ناشناخته اي دارند و ما عمدتا از آنجا كه ظاهربين هستيم، آدم ها را با همان ملاك ها و خط كشي هاي رايج و روزمره دسته بندي مي كنيم. گرچه اسكاروايلد مي گويد فقط آدم هاي سطحي  اند كه بر مبناي ظواهر داوري نمي كنند، راز جهان در آن چيزي است كه آشكار است نه آنچه به چشم نمي آيد، اما در مملكت كه رسم به حكم راندن بر ظاهر هر چيزي است، خلق الله فكر مي كنند بايد در پي هر حادثه و هر آدم چيزهايي غير از آنچه به چشم مي آيد، جست وجو كنند.
***
اين سال ها به واسطه بعضي رفتارها و عملكردهاي نادانان، فاصله اكثر مردم و روحانيت به شكافي نسبتا عميق بدل شده، اما آنگاه كه از پس سوءتفاهم ها، با روحانيت چهره به چهره مي شوي درمي يابي كه تا چه اندازه چراغ هاي رابطه خاموش است.
چه آنان كه درباره روحانيت سخن از سقف معيشت بر ستون شريعت به ميان آوردند و چه آن گروه كه پيشنهاد تشكيل سازمان روحانيت و نهادي براي اداره اين قشر را مطرح كردند، تلاش نكردند تا به عادت مالوف و طريق معروف صورت زيرين آنچه در بالاي اين ماجرا نهفته، آشكار شود.
آتشي برنيفروختند تا هنگامه گرمي برپا شود كه روحانيت آن طور كه بايسته است- چهره به چهره و روبه رو با مردم از زندگي بگويد، از مهرورزي و دينداري، از آسايش دو گيتي: با دوستان مروت با دشمنان مدارا. از معرفت و محبت كه دو عروه الوثقاي نجات از اين عالم خاكي اند. از...
***
زبان گرچه خانه وجود است، اما سرمنشأ سوءتفاهم هاست. آن گاه كه چراغ هاي رابطه روشن مي شود و ديوارهاي فاصله فرو مي ريزد، تازه درمي يابي كه آدم ها تا چه اندازه به تو نزديك هستند. مي فهمي كه حضور ديگران را از خودت بي آنكه بخواهي- دريغ كرده اي.
***
در فضاي اين گفت و گو بر خلاف تصور ابتدايي بسياري از خوانندگان، چهره اي آرام و مهربان از روحانيت و فقاهت به چشم مي آيد و كلمات بي واسطه با خواننده سخن مي گويند

صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي

 

پایان

چهارشنبه 26/2/1386 - 8:19
پسندیدم 0
UserName