تعداد مطالب : 884
تعداد نظرات : 336
زمان آخرین مطلب : 2954روز قبل
 ثلاث من کن فیه لم یندم: ترک العجلة و المشورة، و التوکّل عند العزم علی الله عزّوجل.

 سه چیز است که اگر در کسی باشد پشیمان نمی شود: 1_ عجله نکردن 2_ مشورت کردن 3_ توکل داشتن بر خدا هنگام شروع به کار (تصمیم به کار).
دوشنبه 24/3/1389 - 8:55
  موت الإنسان بالذنوب أکثر من موته بالأجل و حیاته بالبرّ أکثر من حیاته بالعمر.

 مرگ انسان به سبب گناهانش بیش از مرگ آن به سبب اجل است و زندگانی آن به سبب نیکی کردن بیش از زندگانی آن به سبب عمر است.
دوشنبه 24/3/1389 - 8:55
   من استحسن قبیحاً کان شریکاً فیه.

 کسی که عمل قبیحی را تحسین کند (خوب بشمارد) شریک در آن عمل قبیح است
دوشنبه 24/3/1389 - 8:54
   التوبة علی أربع دعائم: ندم فی القلب، واستغفار باللسان، و عمل بالجوارح و عزم علی أن لا یعود.

 توبه کردن چهار رکن دارد: ندامت (پشیمانی) در قلب و طلب بخشایش با زبان، و عمل نمودن با جوارح و تصمیم بر بازنگشتن به آن گناه
دوشنبه 24/3/1389 - 8:54
 من وثق بالله أراه السرور و من توکّل علیه کفاه الأمور.

 کسی که به خدا اعتماد داشته باشد خداوند شادی را به او می چشاند و کسی که به خدا توکل کنند خدا امور او را کفایت می کند.
دوشنبه 24/3/1389 - 8:53
العامل بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاء.

کسی که ظلم کند و کسی که ظالم را کمک می کند و کسی که بر آن ظلم رضایت دارد، همه شریک یکدیگرند.

دوشنبه 24/3/1389 - 8:53
 المؤمن یحتاج إلی ثلاث خصال: توفیق من الله، و واعظ من نفسه، و قبول ممن ینصحه.

 مؤمن به سه صفت نیاز دارد: توفیق از جانب خداوند متعال، موعظه کننده از نفس خودش و قبول کردن نصیحت دیگران.
دوشنبه 24/3/1389 - 8:52
  لا تکن ولیاً لله فی العلانیة عدواً له فی السر.

در ظاهر دوست خدا و در خفاء دشمن خدا نباشید.
دوشنبه 24/3/1389 - 8:52
اظهار الشیء قبل أن یستحکم مفسدة له.

 ظاهر کردن کاری قبل از اینکه صاحب آن، آن را محکم کرده باشد باعث از بین رفتن آن می شود.
دوشنبه 24/3/1389 - 8:51
من شهد أمراً فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده.

کسی که شاهد باشد بر معصیتی و از آن تنفّر جوید همچون کسی است که شاهد بر آن کار نبوده و کسی که شاهد بر معصیت نبوده است و رضایت دهد به آن همچون کسی است که حاضر بر آن کار باشد.

دوشنبه 24/3/1389 - 8:51