جستجو :
طائر ( Tā'er )
پرنده ، پرواز كننده ، هواپيما
طائف ( Tā'ef )
طواف كننده ، شبگرد ، شهري خوش آب وهوا در عربستان  نزديكي مكه  مكرمه
طائفَه ( Tāefa )
طواف کننده ،گروه
طائي ( Tā-'i )
منسوب به قبيله طي
طابيتا ( Tābitā )
آهو ، نام زني از شاگردان عيسي مسيح كه پس از مُردن  خداونداو را زنده كرد
طارق ( Tāregh )
هر چيز كه در شب ظاهر شود ، ستاره صبح، هشتاد و ششمين سوره قرآن
طاعَت ( Tā-at )
فرمانبرداری، عبادت
طالب ( Tāleb )
طلب كننده ، خواهان ، دانشجو
طالبه ( Tālebe )
مؤنث طالب ، جوينده
طالوت ( Tāloot )
نام پادشاهي كه داوود وارث او شد
طاها ( Tāhā )
نام سوره بيستم قرآن كريم
طاهر ( Tāher )
پاك ، منزه ، نامي از نام هاي خداي تعالي
طاهره ( Tāhere )
پرنده ، مرغ ، كردار ، عمل ، خشم ، لقبي براي حضرت زهرا علیه السلام
طاهري ( Tāheri )
منسوب به طاهر
طاووس ( Tāvoos )
پرنده معروف زيبا با دُم چتري زيبا
طبا ( Tabā )
نامي براي مردان سيد
طبيب ( Tabib )
پزشك ، زيرك ، دانا ، هوشيار
طَحا ( Tahā )
زمین وسیع و باز
طراز ( Tarāz )
زينت آرايش
طراقان ( Targhān )
نگهبان
طراوت ( Tarāvat )
شادابي ، تازگي
طرب ( Tarab )
نشاط ، سرور
طُرّه ( Tor-re )
زلف ، گيسوي تاب داده
طُرفه ( Torfe )
شگفت انگيز
طرلان ( Tar-lān )
مرغي حرام گوشت ، نام همسر فتحعلي شاه
طريقه ( Tarighe )
نادر،‌ كمياب
طَریقَت ( Tarighat )
روش ،آیین ، بزرگ فامیل
طغرا ( Togh-rā )
فرمان ، منشور
طغرل ( Togh-rol )
مرغ شكاري ، نام پادشاهان سلجوقي
طلا ( Talā )
زر ، فلز زرد رنگ بسيار كمياب و گران
طلاديس ( Talā-dis )
طلاگونه ، مثل طلا
طلاناز ( Talā-nāz )
داراي ناز و كرشمه  ، قيمتي
طلايه ( Talāye )
جلودار
طَلح ( Talh )
شکوفه ، شکوفه ی خرما ، موز
طلحك ( Tal-hak )
تلخك ، نام دلقك سلطان محمود
طلعت ( Tal`at )
ديدار ، رويت ، طلوع
طلغان ( Tal-ghān )
شاهين
طلوع ( Toloo` )
ديدار ، برآمدن آفتاب ، دميدن
طليعه ( Teli`e )
طلايه ، پيشرو لشكر
طمغاج ( Tam-ghāj )
محترم ، عزيز
طنان ( Tan-nān )
بلند آوازه ، مشهور
طنّاز ( Tan-nāz )
ناز كننده ، پُرناز ، شوخ
طنين ( Tanin )
انعكاس صدا در گوش ، صداي بال حشرات
طه ( Tāhā )
نام هشتمين سوره قرآن كريم
طهماسب ( Tah-māsb )
دارنده اسب نيرومند
طهمان ( Tah-mān )
نام يكي از صحابه و موالي حضرت پيغمبر
طهمورا ( Tahmoorā )
پاك و پاكيزه
طهمورث ( Tahmoores )
دلير ، نيرومند
طهور ( Tahoor )
پاك كردن ، پاكيزه ساختن
طوبي ( Toobā )
پاك باد ، خوشا ، پاكيزه تر ، نام درختي در بهشت
طوس ( Toos )
درخت كُندر ، درخت آزاد ، نام پهلواني در شاهنامه
طوطي ( Tooti )
پرنده اي سخنگو با صداي خوش و پَرهاي زيبا
طوفان ( Toofān )
باد و باران سخت
طُوی ( Tovā )
وادی ایمن ، سرزمین مقدس
طيب ( Tai-yeb )
پاكيزه  و نيكو ، طاهر ، خوشبو
طيبه ( Tai-yebe )
زن پاكيزه ، حلال ، روا ، خوش شدن
طيفور ( Tayfoor )
پرنده اي كوچك