مرکبات
برش دروني ليمو
تعداد بازديد: 875
حجم تصوير : 62 KB
سايز تصوير : 600 * 900
ابن سينا پزشک معروف ايراني آب ليمو را بهترين دارو براي تشنجات ناشي از تب مي دانست و يرقان را هم با ليمو معالجه مي کرد . سنت هيلدگرنيز مصرف پوست ليمو را به زنان باردار تجويز مي کرد تا ويار آنها فروکش کند ، قوه هاضمه آنها تقويت شود و دل به هم خوردگي و تهوع آنان برطرف گردد. پلين، گياه شناس معروف ، ليمو را به عنوان پادزهري قوي مي شناخت . نظريه پلين در پايان قرن دوم مسيحي دوباره بررسي شد و به اثبات رسيد و معلوم گشت که ليمو واقعاً سموم بدن را از بين مي برد. در آن زمان اين داستان بر سر زبانها بود که 2 نفر به خاطر جرمي که مرتکب شده بودند، از طرف دادگاه به مرگ با نيش افعي محکوم شدند . زني به آنها رحم کرد و چند ليمو به آنها داد و آنها با خوردن ليمو از نيش افعي ها مصون ماندند و زهر در آنان اثر نکرد.