منابع تصویری
گلهاي لاله صورتي همراه با برگ با قطرات ريز آب
تعداد بازديد: 6911
حجم تصوير : 337 KB
سايز تصوير : 1200 * 1920
گلهاي تيره لاله نر - ماده (بندرت به اشکال ديگر) منظم به رنگ هاي مختلف ، منفرد يا مجتمع به صورت خوشه ، پانيکول ، سنبله و يا گل آذين هاي ديگرند. هر گل آنها داراي 3 کاسبرگ 3 گلبرگ ، 6 پرچم در 2 رديف و 3 برچه مي باشد. در بعضي از آنها نيز ممکن است بندرت تعداد قطعات هر حلقه تفاوت داشته باشد. پوشش گل آنها گرچه از 2 حلقه 3 تايي تشکيل مييابد. با اين وجود قطعات آن به رنگ يکديگر و داراي وضع متناوب نسبت به هم هستند . تخمدان آنها 3 خانه و ميوه آنها پوشينه است. با آنکه گياهان تيره لاله در هر محيطي يافت مي شوند.معهذا پراکندگي عده زيادي از آنها به نحوي نيست که در هر آب و هوايي از کره زمين مشاهده گردند.