تعداد مطالب : 663
تعداد نظرات : 400
زمان آخرین مطلب : 1897روز قبل
آیا می‌دانید ما در طول زندگیمان ۱۸ کیلو پوست می‌اندازیم.
سه شنبه 10/12/1389 - 1:31
میدانید...سوسك بدون سر چهار روز زندگی میكنه...
سه شنبه 10/12/1389 - 1:30
دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح به هنگام بیدار شدن خمیازه میکشند.
سه شنبه 10/12/1389 - 1:30

شخصی را به جهنم می بردند.در راه بر می‌گشت و به عقب خیره می‌شد.

 

 

ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید. فرشتگان پرسیدند چرا؟پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... او امید به بخشش داشت

سه شنبه 10/12/1389 - 1:29
مار میتواند تا نیم ساعت بعد از قطع سرش نیش بزند
سه شنبه 10/12/1389 - 1:29
آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم***
نه این که به هر قیمتی زندگی کنیم
سه شنبه 10/12/1389 - 1:28
زندگی را از طبیعت بیاموزیم،چون بید متواضع،چون سرو راست قامت،
چون صنوبر صبور،چون بلوط مقاوم،چون رود روان، چون خورشید با سخاوت و چون ابر با کرامت باشیم.
زندگی خاریست از گل معرفت،هنگامی که سوزش ان را احساس کردی تازه همه چیز اغاز شده.
تپش های قلب انسان به او می گوید که زندگی دقیقه ها و ثانیه هاست.
همه رویدادهای زندگیت ،اینه ایست که اندیشه هایت را باز می تاباند.
سه شنبه 10/12/1389 - 1:28
دخترک طبق معمول هر روز جلوی کفش فروشی ایستاد و به کفش های قرمز رنگ با حسرت نگاه کرد بعد به بسته های چسب زخمی که در دست داشت خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد :اگر تا پایان ماه هر روز بتونی تمام چسب زخم هایت رابفروشی آخر ماه کفش های قرمز رو برات می خرم"دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت:یعنی من باید دعا کنم که هر روز دست و پا یا صورت 100 نفر زخم بشه تا...و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه... خدا نکنه...اصلآ کفش نمی خوام
 
سه شنبه 10/12/1389 - 1:23
امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام.شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.امیر برگشت و دید هیچکس نیست .شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!!عاشق به غیر نظر نمی کند
سه شنبه 10/12/1389 - 1:21

ای نگاهت خنده مهتاب ها

بر پرند رنگ رنگ خواب ها

ای صفای جاودان هرچه هست:

باغ ها ، گل ها ، سحر ها ، آب ها

ای نگاهت جاودان افروخته

شمع ها ، خورشیدها ، مهتاب ها

ای طلوع بی زوال آرزو

در صفای روشنی محراب ها

ناز نوشینی تو و دیدار توست

خنده مهتاب در مرداب ها

در خرام نازنینت جلوه کرد

رقص ماهی ها و پیچ و تاب ها
سه شنبه 10/12/1389 - 1:16