تعداد مطالب : 663
تعداد نظرات : 400
زمان آخرین مطلب : 1897روز قبل

گفتم او را آری آری زندگی زیباست

 زندگی آتشگهی دیرینه پا بر جاست

 گر بیفروزیش رقص شعله اش تا بیکران پیداست

 ور نه خاموش است و خاموشی گناه است

يکشنبه 6/10/1388 - 15:16
جاده نشان دهنده عشق است
چهارشنبه 18/9/1388 - 15:14

از محبت تلخها شیرین می شود

از محبت مس ها زرین شود

از محبت دُردها صافی شود

از محبت دَردها شافی شود

از محبت مرده زنده می شود

وز محبت شاه بنده می شود

 

 

جمعه 13/9/1388 - 15:32