تعداد مطالب : 663
تعداد نظرات : 400
زمان آخرین مطلب : 1897روز قبل
عشق زيباست اما غم دارد
دوشنبه 6/4/1390 - 5:2
ساقه شکستن ، قانون طوفان است، تو نسيم باش و نوازش کن
دوشنبه 6/4/1390 - 5:1
امروز را براي بيان عشق به عزيزانت غنيمت بشمار، شايد فردا احساسي باشد اما عزيزي نباشد
دوشنبه 6/4/1390 - 5:1
خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد، ولي آنرا داخل خانه اش نمي اندازد
دوشنبه 6/4/1390 - 5:1
در انديشه آنچه کرده اي مباش، درانديشه آنچه نکرده اي باش
دوشنبه 6/4/1390 - 5:1
اگر هر روز راهت را عوض کني ، هرگز به مقصد نخواهي رسيد
دوشنبه 6/4/1390 - 4:59
براي انسان هاي بزرگ بن بست وجود ندارد، چون بر اين باورند که :
يا راهي خواهم يافت… يا راهي خواهم ساخت
دوشنبه 6/4/1390 - 4:59
افسوس که مي دانيم و مي توانيم ، اما بهترين حرفها را نمي گوييم و بهترين کارها را انجام نمي دهيم ...
ايمان داشته باش که کوچک ترين محبت از ضعيف ترين حافظه ها پاک نمي شود
دوشنبه 6/4/1390 - 4:59
قلب زيباترين حرفها را مي داند

و مغز بهترين کارها را مي شناسد
دوشنبه 6/4/1390 - 4:58
هيچ مي داني فرصتي که از آن بهره نمي گيري ، آرزوي ديگران است؟!
دوشنبه 6/4/1390 - 4:56