تعداد مطالب : 2590
تعداد نظرات : 2639
زمان آخرین مطلب : 312روز قبل

بیشتر ما ادمها تنها هستیم چون به جای پل،دیوار می سازیم

جمعه 11/3/1386 - 18:7

خوشبختی مانند توپی است که وقتی به سوی ما میایید به ان لگد می زنیم وچون از ان دور می شوییم به دنبال ان می دویم

جمعه 11/3/1386 - 18:6

خداوند می فرمایید :اگر بنده من شش چیز را تعهد کند،شش مهم را برایاو ضمانت می کنم:

توبه از او امرزش از من

روزی از من تشکر از شما

تضمین بهشت از من

ساخت بهشت از شما

اجابت از من

دعا از شما

تصمیم گیری از من

رضایت از شما

بلا وازمایش ازمن

صبر از شما

جمعه 11/3/1386 - 18:5

.معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شوند مانند نقش در سنگ باقی می ماند.(عربی)

جمعه 11/3/1386 - 18:4

بنام خدا

به سلامت خویش بیش از شغل اهمیت دهید!

جمعه 11/3/1386 - 18:4

.عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در اخر.(هندی)

جمعه 11/3/1386 - 18:2

.بدبختی درست در کنار خوشبختی ایستاده است.(فرانسوی)

جمعه 11/3/1386 - 18:0

.کسی که اسیر عادت است لایق زندگی نیست.(عربی)

جمعه 11/3/1386 - 1:15

.هر کسی نگهبان شرافت خویش است.(فرانسوی)

جمعه 11/3/1386 - 1:14

.سختی مرگ انقدر سخت نیست که دل بریدن از دوستان.(عربی)

جمعه 11/3/1386 - 1:12