تعداد مطالب : 2590
تعداد نظرات : 2639
زمان آخرین مطلب : 312روز قبل

امام علی(ع):هر که خوش نیت باشد.روزیش زیاد شود.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:28

امام علی(ع):با صدقه دادن،روزی را فرود اورید.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:28

امام علی(ع):کمک مالی به برادر دینی،روزی را زیاد می کند.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:27

امام باقر(ع):زکات دادن،روزی را می افزاید.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:26

امام باقر(ع):پشت سر برادرانت دعا کن،که این کار روزی

را بر تو سرازیرمیکند.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:26

امام باقر(ع):براستی که دروغ ویران کننده ایمان است.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:25

بنام خدا

الهی،چند خوانی و رانی؟بگداختم در ارزوی روزی که:در ان روز،تو مانی،تا کی افکنی و برگیری؟

این چه وعده است بدین درازی و این دیری؟ خواجه عبدالله انصاری

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:24

بنام خداوند حکیم

در زمانهای گذشته سلطانی تخته سنگی را در وسط جاده قرار می دهد وبرای این که عکس العمل مردم را ببیندخودش را مخفی می کند.بعضی از بازرگانان وندیمان ثروتمند سلطان

بی تفاوت از کنار سنگ می گذشتند و تعدادی می گفتند این چه شهری است که نظم ندارد و... با این وجود کسی مانع را از وسط جاده بر نمی داشت. نزدیک غروب پیر مرد روستایی که از انجا می گذشت وقتی به ان سنگ رسید بارش را بر زمین گذاشت وبا زحمت زیاد سنگ را از وسط جاده برداشت ناگهان کیسه ای زیر ان سنگ هویدا شد.کیسه را بر داشت و درون ان را نگاه کرد. داخل ان سکه های طلا و یک نوشته بود،سلطان

در ان نوشته بود:هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.

پنج شنبه 17/3/1386 - 1:23

بنام خدا

تاریخچه کرمان

نام قدیم:کارمانیا،کارامانیا و گواشیر ودر حال حاضر کرمان

ارتفاع از سطح دریا 1700 متر

مساحت ان بالغ بر 182301کیلو متر مربع برابر 11درصد خاک ایران

بلندترین نقطه استان کوه هزار با4465متر ارتفاع که در جنوب شرقی شهر کرمان واقع شده اب وهوای استان متغیر تنها رود دائمی استان رودخانه هلیل رود که در جیرفت(هند ایران) واقع شده است.

 

چهارشنبه 16/3/1386 - 0:13

بنام خالق زیباییها

 

فرشته اي از سنگ پرسيد : چرا مانند خاک از خدا نمي خواهي که از تو انسان

بسازد ؟ سنگ تبسمي کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنين خواسته اي باشم

.
سه شنبه 15/3/1386 - 23:51