• : نام
 رديف
 تاريخ قرعه کشي
 جايزه
 نام عضو
 10
 1381/12/20
 سكه بهار آزادي
 منصور حسيني
 7
 1381/12/6
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 آرش غفارزاده
 8
 1381/12/6
 سكه بهار آزادي
 نجمه امیرزاده
 5
 1381/11/22
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 محمد گل محمدی
 6
 1381/11/22
 سكه بهار آزادي
 محبوبه السادات محمودی
 3
 1381/11/8
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 مجید شهسواری
 4
 1381/11/8
 سكه بهار آزادي
 مجتبی سلجوقیان
 1
 1381/10/24
 کمک هزینه سفر مشهد مقدس
 سیدمرتضی معصومی
 2
 1381/10/24
 سكه بهار آزادي
 اعظم پور باقری
  • وبگردی