حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

امام رضا (ع)

به درستی نماز نيکوترين صورتی است که خدا آن را خلق کرد.

ان الصلوة احسن صورة خلقها الله

جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص 50

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:23
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

برق باش که بدرخشي و بسوزاني، نه شمع که بر فروزي و خود را بکاهي.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:23
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

وقتي انسان براي مرگ آفريده شده ، اگر با شمشير به مرگ برسد ارزنده تر است .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:21
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

اگر چيزي از زندگي وجود داشته باشد صحت است و اگر چيزي مانند آن يافت شود بي نيازي و علو طبع است.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:20
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

- کسي به حساب مي آيد كه ديگران را به حساب آورد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:20
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

اگر کسي را تحقير کردي معنايش اين است که خودت بي شخصيت هستي.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:19
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

امام رضا (ع)

همانا، نماز، بهترين عبادت برای  خداست .

ان الصلواة افضل العبادة لله

جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص 50

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:19
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

وضو نيمي از ايمان و مسواك كردن نيمي از وضو است .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:17
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

بهترينِ افراد كساني هستند كه از نيكي و سعادت ديگران شاد شوند.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:16
حامد... ( تعداد مطالب : 5607 ) ( تعداد نظرات : 449 )

- د وست داشتن بدين معناست كه خوشبختي خودمان را در خوشبختي ديگران بدانيم .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2953روز قبل
چهارشنبه 26/2/1386 - 5:16
  • تعداد رکورد ها : 655597